Korekta, redakcja, przepisywanie tekstów i transkrypcja

Zasady etyki i proces recenzowania

 

 

 

-> PROCES RECENZOWANIA I ORYGINALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH i PROCES WYDAWNICZY

-> ZASADY ETYKI WYDAWNICZEJ STOSOWANE PRZEZ WYDAWNICTWO NAUKOWE ARCHAEGRAPH

->       Redakcja tomu monografii zbiorowej

->       Autorzy

->       Recenzenci

-> OŚWIADCZENIE WYDAWCY

-> DYSTRYBUCJA

 

 

1. ArchaeGraph wydaje publikacje naukowe w formie elektronicznej (open access) oraz tradycyjnej (drukowanej).
W szczególności są to: monografie naukowe (autorskie, współautorskie, wieloautorskie); rozprawy habilitacyjne i doktorskie; prace promocyjne: magisterskie, inżynierskie, licencjackie; artykuły naukowe w ramach wydawnictw zwartych; inne prace naukowe.

 

2. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane prace teoretyczne oraz badawcze.

 

3. Teksty przyjmowane są w ramach naboru ciągłego (monografie naukowe współautorskie i wieloautorskie) oraz poza naborem ciągłym (Autor zgłasza propozycję tytułu).

PROCES RECENZOWANIA I ORYGINALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH i PROCES WYDAWNICZY

Wydawnictwo przyjęło następujące formy recenzowania:

 

- Wydawnictwo zleca recenzję zewnętrzną. W tym przypadku Wydawnictwo nie gwarantuje pozytywnej recenzji zgłoszonego tekstu. Recenzja jest obiektywna z zastosowaniem zasady tzw. „podwójnej ślepej recenzji” (double-blind-review). Na etapie recenzji, Recenzent i Autor nie znają swojej tożsamości. Informacje te podawane są na stronie informacyjnej w publikacji (w przypadku monografii wieloautorskiej jest to nazwisko recenzenta bez wskazania tytułu recenzowanej pracy).

-  Recenzja powinna być rzetelna. Redakcja wybiera specjalistę w danej dziedzinie, która jest pracownikiem naukowym ze stopniem naukowym min. doktora nauk i ma udokumentowany dorobek w obszarze tematycznym recenzowanej pracy.

- Specjaliści są dobierani w taki sposób, żeby uniknąć konfliktu interesów (poniżej).

- Recenzje są sporządzane na odpowiednim formularzu stosowanym przez wydawnictwo (wzór tutaj). Wykorzystanie formularza przez recenzenta nie jest obligatoryjne.

 

- Wydawnictwo ma prawo nie dopuścić tekstu do druku, jeśli zachodzi podejrzenie, że recenzja jest nierzetelna.

 

- Etapy kwalifikacji tekstu do wydania - proces wydawniczy:

 

a) Przesłanie tekstu przez autora - Wymagane jest ujednolicenie przypisów i bibliografii. Reszta procesu przygotowania wydania stoi po stronie ArchaeGraph’u.

b) Wstępna ocena redakcji - kwalifikacja do rozpoczęcia procesu wydawniczego.

c) Wysłanie tekstu do recenzenta (patrz Proces recenzowania).  

d) Czas oczekiwania na wyniki recenzji zewnętrznej to 14 – 40 dni (lub więcej) w zależności od objętości tekstu.

e) Trzy rezultaty recenzji: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek; 2. skierowanie tekstu do modyfikacji zgodnie z uwagami Recenzenta; 3. odrzucenie tekstu. Anonimowa recenzja trafia ponownie do autora.

f) Autor ma 14 dni na wniesienie ewentualnych modyfikacji w tekście zgodnie z uwagami Recenzenta(ów). Autor ma również prawo do dyskusji, w której pośredniczy redaktor tomu lub przedstawiciel wydawnictwa. Nazwiska Recenzentów ujawniane są po wydaniu publikacji.

h) Podpisanie umowy wydawniczej miedzy autorem a wydawcą.

i) Skład publikacji po wprowadzeniu ostatecznych korekt przez redaktora.

j) Publikacja zgodnie z terminami ustalonymi indywidualnie z autorem

 

- Za treści prezentowane w artykułach/rozdziałach ponoszą odpowiedzialność Autorzy.

 

- Plagiat i autoplagiat

- Wydawnictwo szczególnie przestrzega przed: a) przepisywaniem tekstów z innych publikacji (w tym stron internetowych) i ich kompilacją. Tekst przepisany, nawet z uwzględnieniem przypisu, jest plagiatem; b) nierzetelnym cytowaniem: tekst przytaczany bezpośrednio za autorem należy ująć w „” lub wyodrębnić kursywą; c) manipulowaniem przypisami:  „sztucznym” wzbogacaniem bibliografii. W spisie wykorzystanych źródeł należy uwzględnić wyłącznie publikacje przytoczone w przypisach.

- W wydawnictwie wykorzystywane są programy antyplagiatowe.

ZASADY ETYKI WYDAWNICZEJ STOSOWANE PRZEZ WYDAWNICTWO NAUKOWE ARCHAEGRAPH

Nasze wydawnictwo działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktor tomu/autor, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w Wydawnictwie Naukowym ArchaeGraph.

Redakcja tomu monografii zbiorowej

- Redaktor tomu monografii zbiorowej jest odpowiedzialny za decyzje, które teksty, jako rozdziały książki przysłane do redakcji powinny być publikowane, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało opublikowane w danym tomie. Przy podejmowaniu tych decyzji redaktor może kierować się polityką komitetu redakcyjnego, jak również wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z innymi członkami redakcji i recenzentami. Redaktor powinien zachować normy przyjęte w publikacjach akademickich, wykluczać praktyki narażające normy etyczne i intelektualne, oraz zawsze być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień, anulowań i przeprosin, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

- Redaktor powinien oceniać nadesłane teksty pod kątem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów). Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym tekście nikomu poza autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, a w określonych przypadkach również innymi członkami redakcji lub komitetu redakcyjnego.

 

- Redaktor i każdy inny członek redakcji nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczami lub korektorami językowymi) i wydawcą.

 

- Redaktor powinien dążyć do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania artykułu redaktor powinien ujawnić ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z artykułami proponowanymi do publikacji. W przypadku zaistnienia takich sytuacji redaktor w zamian powinien poprosić współredaktorów lub innych członków redakcji o podjęcie się procesu rozpatrywania artykułu i jego recenzji. Redakcja powinna wymagać od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych i publikować poprawki, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu. Jeśli to konieczne, powinny być podjęte inne odpowiednie działania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.

Autorzy

- Za autora rozdziału w monografii zbiorowej i monografii jednoautorskiej uznaje się osobę, która znacznie przyczyniła się bądź do powstania koncepcji pracy, bądź do analizy i interpretacji danych; sporządziła pierwotną wersję tekstu lub dokonała jego krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny; podjęła decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany. W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie postępowania może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie danej książki lub rozdziału, a także odmowę publikowania w wydawnictwie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.

 

- Przed zgłoszeniem tekstu należy wyeliminować zagrożenie dwoma rodzajami naruszenia etyki publikowania związanymi z autorstwem, określanymi terminami ghostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne). Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w publikacji opisany. Guest authorship to sytuacja odwrotna, w której jakaś osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej wkład w powstanie tekstu jest niewystarczający lub wręcz żaden.

 

- Jeśli w powstawaniu tekstu oraz poprzedzających je badaniach brała udział więcej niż jedna osoba, w artykule należy umieścić informację o charakterze wkładu (nie zaś wkładzie procentowym) każdego z autorów (np. „Wkład poszczególnych autorów: DF odpowiada za koncepcję badań; BK zgromadziła dane. Obie autorki współtworzyły pierwotny tekst artykułu”; lub też: „Poszczególni autorzy złożyli następujące deklaracje odnośnie do swojego udziału w procesie badawczym: koncepcja badań: pierwsza autorka; analiza danych: drugi autor; tworzenie tekstu: pierwsza autorka i drugi autor”). Informacje te zostaną zamieszczone w opublikowanym tekście.

 

- Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić oddzielnie, w liście elektronicznym skierowanym bezpośrednio do redaktora tomu pracy zbiorowej lub wydawnictwa. Zgoda każdego z autorów na zmianę informacji o autorstwie składanego do publikacji lub wydanego już artykułu musi przybrać formę pisemnego oświadczenia. Obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany (czy proponowanych zmian) oraz koordynowania interakcji między autorami a redaktorem naczelnym spada na autora-korespondenta. Jeśli autorom nie uda się osiągnąć porozumienia, powinni odwołać się do władz rodzimej jednostki, w których gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji. Redaktor tomu pracy zbiorowej i wydawnictwo nie podejmują się uczestnictwa w tego rodzaju sporach. Jeśli opisana tu procedura dotyczy opublikowanego już tekstu, zmiana informacji o autorstwie odbywa się w trybie publikacji nowego artykułu zawierającego korektę.

 

Recenzenci

 

- Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i, poprzez komunikację redakcji z autorem, ma również pomóc autorowi w poprawie tekstu.

 

- Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.

 

- Każda osoba zaproszona do recenzji, która nie czuje się kompetentna do zrecenzowania artykułu lub wie, że nie zdąży wykonać tej recenzji we właściwym czasie, powinna niezwłocznie powiadomić redaktora tak, żeby ten mógł poprosić o recenzję kogoś innego.

 

- Każdy recenzowany artykuł lub monografia musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia redaktora.

 

Konflikt interesów

 

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy autor (lub jednostka, którą reprezentuje), recenzent albo redaktor zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje, które w nieodpowiedni sposób wpływają na jego działania. Innymi, pokrewnymi określeniami tego zjawiska są: konflikt zobowiązań i konflikt lojalności. Potencjalny jego wpływ na osąd naukowy oscyluje między znikomym a bardzo dużym. Konflikt interesów może zachodzić również wtedy, gdy dotknięty nim człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. Najoczywistsze przykłady konfliktu interesów związane są z relacjami ekonomicznymi, takimi jak zatrudnienie, otrzymywanie wynagrodzeń, dokonywanie płatnych konsultacji i ekspertyz. Sytuacje tego rodzaju niosą także ze sobą największe ryzyko podważenia wiarygodności wydawnictwa, autorów, a nawet badań naukowych. Do źródeł konfliktu interesów mogą jednak zaliczać się także relacje osobiste czy współzawodnictwo naukowe, polityczne lub intelektualne namiętności itp. Każdy autor oraz recenzent, w którego przypadku występuje jakiegokolwiek rodzaju konflikt interesów, zobowiązany jest zgłosić ten fakt redakcji.

 

OŚWIADCZENIE WYDAWCY

 

W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem tomu pracy zbiorowej, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z planu wydawniczego lub z monografii zbiorowej.

 

DYSTRYBUCJA

- ArchaeGraph dystrybuuje publikacje niekomercyjnie.

- Publikacje dostępne są na stronie internetowej wydawcy i portalach komunikacji naukowej oraz repozytoriach cyfrowych, którym udzielono sublicencji.

- Każdy czytelnik i podmiot trzeci (tj. biblioteki, placówki naukowe, Recenzenci) mają prawo do swobodnego korzystania z treści publikacji w zakresie licencji właściwej dla danego tytułu [z reguły Creative Commons (CC BY­‑NC­‑ND 3.0 PL) Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych. Treść licencji jest dostępna na stronie:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/].

- Nakład wydań drukowanych jest zróżnicowany i reguluje go każdorazowo umowa zawarta z Autorem.

- Prawo do kupna książki drukowanej mają tylko instytucje i biblioteki w cenie druku i kosztów przesyłki. Wydawnictwo nie czerpie dodatkowych korzyści ze sprzedaży książek.

- Opłata ponoszona przez Autora wynika z kosztów procesu wydawniczego (w tym m.in. rozpatrzenie propozycji publikacji, honoraria Recenzentów; przygotowanie publikacji do wydania  – skład, korekta, projekt okładki i inne; druk; promocja publikacji w sieci).

- Każda publikacja otrzymuje odrębny nr ISBN (osobny dla wersji papierowej i elektronicznej). Wydawnictwo przekazuje egzemplarze obowiązkowe publikacji uprawnionym bibliotekom.

Copyright 2017-2019 | Karol Łukomiak

Imię i Nazwisko
Adres email
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

93-166 Łódź

łączna 57/70

NIP: 7292686082

tel. 726 325 670

email: wydawnictwo@archaegraph.pl

Usługi redakcyjne: uslugi@archaegraph.pl

Facebook: https://www.facebook.com/archaegraph/

 

ADRES

MENU