Zasady etyki i proces recenzowania

 

 

 

-> PROCES RECENZOWANIA I ORYGINALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH i PROCES WYDAWNICZY

-> ZASADY ETYKI WYDAWNICZEJ STOSOWANE PRZEZ WYDAWNICTWO NAUKOWE ARCHAEGRAPH

-> ETAPY KWALIFIKACJI TEKSTU DO WYDANIA I PROCES WYDAWNICZY

->       Redakcja tomu monografii zbiorowej

->       Autorzy

->       Recenzenci

-> OŚWIADCZENIE WYDAWCY

-> DYSTRYBUCJA

 

 

- Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph publikuje prace naukowe w formie elektronicznej (open access) oraz tradycyjnej (drukowanej).
W szczególności są to: monografie naukowe (autorskie, współautorskie i wieloautorskie), artykuły naukowe jako rozdziały w ramach wydawnictw wieloautorskich, oraz inne prace naukowe w tym promocyjne tj. prace magisterskie, licencjackie i rozprawy doktorskie lub habilitacyjne.

 

- Redakcja przyjmuje teksty oryginalne i wcześniej niepublikowane.

 

- Teksty przyjmowane są w ramach naboru ciągłego (monografie naukowe współautorskie i wieloautorskie) oraz poprzez głoszenie propozycji tytułu przez autora (-ów).

PROCES RECENZOWANIA I PROCES WYDAWNICZY

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph przyjęło następujące formy recenzowania:

 

- Wydawnictwo zleca recenzję zewnętrzną i w tym przypadku nie może zagwarantować pozytywnej recenzji zgłoszonego tekstu. Recenzja jest sporządzona z zastosowaniem zasady tzw. „podwójnej ślepej recenzji” (double-blind-review). Recenzent i Autor nie znają swojej tożsamości na czas prac redakcyjnych. Informacje te podawane są na stronie informacyjnej w publikacji (w przypadku monografii wieloautorskiej jest to nazwisko recenzenta bez wskazania tytułu recenzowanej pracy).

 

- Specjaliści są dobierani w taki sposób, żeby uniknąć konfliktu interesów (poniżej).

 

- Recenzja powinna być rzetelna. Redakcja wybiera specjalistę w danej dziedzinie, która jest pracownikiem naukowym ze stopniem naukowym min. doktora nauk z udokumentowanym dorobkiem w obszarze tematycznym recenzowanej pracy. Wydawnictwo ma prawo nie dopuścić tekstu do druku, jeśli zachodzi podejrzenie, że recenzja jest nierzetelna.

 

- Recenzje są sporządzane na odpowiednim formularzu stosowanym przez wydawnictwo (wzór tutaj). Wykorzystanie formularza przez recenzenta nie jest obligatoryjne.

 

 

 

ETAPY KWALIFIKACJI TEKSTU DO WYDANIA I PROCES WYDAWNICZY

 

1) Przesłanie tekstu przez autora - Wymagane jest ujednolicenie przypisów i bibliografii. Reszta procesu przygotowania wydania stoi po stronie ArchaeGraph’u.

 

2) Wstępna ocena redakcji - kwalifikacja do rozpoczęcia procesu wydawniczego.

 

3) Wysłanie tekstu do recenzenta (patrz Proces recenzowania).  

 

4) Czas oczekiwania na wyniki recenzji zewnętrznej to 14 – 40 dni (lub więcej) w zależności od objętości tekstu. Przyjęte są trzy rezultaty recenzji: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek; 2. skierowanie tekstu do modyfikacji zgodnie z uwagami Recenzenta; 3. odrzucenie tekstu. Anonimowa recenzja trafia ponownie do autora w celu naniesienia odpowiednich poprawek.

 

5) Autor ma 14 dni na wniesienie ewentualnych modyfikacji w tekście zgodnie z uwagami Recenzenta(ów). Termin ten może być indywidualnie ustalony między Wydawnictwem a Autorem. Autor ma również prawo do dyskusji, w której pośredniczy redaktor tomu.

 

6) Podpisanie umowy wydawniczej miedzy autorem a wydawcą.

 

7) Skład publikacji po wprowadzeniu ostatecznych korekt przez redaktora.

 

8) Publikacja zgodnie z terminami ustalonymi indywidualnie z autorem

 

- Za treści prezentowane w artykułach/rozdziałach ponoszą odpowiedzialność Autorzy.

 

- Wydawnictwo szczególnie przestrzega przed: przepisywaniem tekstów z innych publikacji (w tym stron internetowych) i ich kompilacją oraz nierzetelnym cytowaniem czyli przytaczaniem bezpośrednio za autorem. Cytaty należy odpowiednio oznaczyć w tekście np. przez zastosowanie ,," wyodrębnienie kursywą.  Należy również unikać „sztucznego” wzbogacania bibliografii. W spisie wykorzystanych źródeł należy uwzględnić wyłącznie publikacje przytaczane w przypisach.

 

- W wydawnictwie wykorzystywane są programy antyplagiatowe.

ZASADY ETYKI WYDAWNICZEJ STOSOWANE PRZEZ WYDAWNICTWO NAUKOWE ARCHAEGRAPH

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). 

Redakcja tomu monografii zbiorowej

- Redaktor tomu monografii zbiorowej jest odpowiedzialny za decyzje, które teksty, jako rozdziały książki przysłane do redakcji powinny być publikowane. Przy podejmowaniu tych decyzji redaktor może kierować się wymogami prawnymi odnoszącymi się do zniesławienia i naruszania praw autorskich. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z innymi członkami redakcji i recenzentami. Redaktor tomu zachowuje normy przyjęte w publikacjach akademickich z wykluczeniem praktyk narażających normy etyczne i intelektualne, oraz (jeśli zajdzie taka potrzeba) publikować na bierząco poprawki, wyjaśnienia etc.

 

- Redaktor ma bezwzględny obowiązek oceniać nadesłane teksty pod kątem zawartości merytorycznej w sposób obiektywny na cechy fizyczne, upodobania polityczne i pochodzenia autora (-ów). Redaktor zobowiązany jest nie ujawniać żadnych informacji o rozpatrywanym tekście nikomu poza autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami oraz  innymi członkami redakcji w specjalnych okolicznościach.

 

- Redaktor powinien zapewnić sprawiedliwą i merytoryczną recenzję. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania tekstu do publikacji, redaktor powinien ujawnić ewentualne konflikty interesów. Redakcja powinna publikować poprawki, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu. Jeśli to konieczne, powinny być podjęte inne odpowiednie działania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.

Autorzy

- Za autora rozdziału w monografii zbiorowej i monografii jednoautorskiej uznaje się osobę, która  przyczyniła się w sposób znaczący do powstania pracy lub skonstruowała pierwotną wersję tekstu i podjęła decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w takiej formie jaki ma zostać wydany. W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się plagiatu, autoplagiatu lub fałszowania danych, redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, i podejmie odpowiednie działania przewidziane w wytycznych COPE. W ostateczności może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie danej książki lub rozdziału, a także odmowę publikowania tekstu danej osoby w przyszłości.

 

- Przed zgłoszeniem tekstu należy wyeliminować zagrożenie ghostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne).Termin ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji i jego nazwisko nie figuruje jako jej autor.  Guest authorship jest sytuacją, w której dana osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej wkład w powstanie tekstu jest znikomy lub żaden.

 

- Jeśli zachodzi taka potrzeba, w sytuacji  kiedy powstawaniu tekstu brała udział więcej niż jedna osoba, w artykule/rozdziale należy umieścić informację o charakterze wkładu (nie zaś wkładzie procentowym) każdego z autorów Informacje taka może być zawarta w formie przypisu dolnego w opublikowanym tekście.

 

- Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić indywidualnie poprzez kontakt elektroniczny w formie oświadczenia. Na autorze spoczywa obowiązek podania przyczyn proponowanych zmian. Redaktor tomu pracy zbiorowej i wydawnictwo nie podejmują się uczestnictwa w sporach między autorami i ich rozstrzygania. Jeśli konflikt dotyczy opublikowanego już tekstu, zmiana informacji o autorstwie skutkuje publikacją nowego artykułu zawierającego skorygowane informacje lub oświadczeniem wydawcy.

 

Recenzenci

 

- Recenzja jest pomocna redaktorowi w podejmowaniu decyzji o publikacji tekstu oraz pomóc autorowi w poprawie pracy.

 

- Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny z pominięciem oceny o charakterze personalnym. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.

 

- Recenzent nie może sugerować cytowania własnych prac jeśli nie ma do tego popartych merytorycznie przesłanek.  

 

- Potencjalny recenzent, który nie czuje się kompetentny do zrecenzowania tekstu naukowego lub wie, że nie dotrzyma terminu ustalonego z wydawcą na sporządzenie recenzji, powinien niezwłocznie powiadomić o tym redaktora lub wydawcę. 

 

- Każdy recenzowany artykuł/rozdział w monografii wieloautorskiej lub monografia jednoautorska jest dokumentem poufnym. Nie może on być ujawniany, publikowany lub omawiany z innymi osobami bez zezwolenia redaktora lub wydawcy.

 

Konflikt interesów

 

Z konfliktem interesów mamy do czynienia wtedy, kiedy autor, recenzent albo redaktor tomu zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje wpływające na jego działania. Tożsamymi określeniami tego zjawiska są: konflikt zobowiązań i konflikt lojalności. Konflikt interesów może zachodzić również wtedy, gdy dotknięty nim człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. Relacjami ekonomicznymi są np. zatrudnienie i otrzymywanie wynagrodzeń wynikających z różnych przyczyn i usług. Sytuacje tego rodzaju niosą ze sobą ryzyko podważenia wiarygodności wszystkich podmiotów uczestniczących w publikacji. Za konflikt interesów mogą być uznane relacje osobiste czy współzawodnictwo naukowe lub polityczne itp. Każdy autor oraz recenzent, w którego przypadku występuje jakiegokolwiek rodzaju konflikt interesów, zobowiązany jest zgłosić ten fakt do wydawcy.

 

OŚWIADCZENIE WYDAWCY

 

W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, wraz z redaktorem tomu w przypadku pracy zbiorowej, podejmie wszelkie działania w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do konkretnego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub pełne wycofanie pracy z prac redakcyjnych.

 

DYSTRYBUCJA

- ArchaeGraph dystrybuuje publikacje niekomercyjnie.

 

- Publikacje dostępne są na stronie internetowej wydawcy i serwisach naukowych oraz repozytoriach cyfrowych.

 

- Każdy czytelnik biblioteka, placówka naukowa i recenzenci mają prawo do swobodnego korzystania z treści publikacji w zakresie licencji właściwej dla danego tytułu [z reguły Creative Commons (CC BY­‑NC­‑ND 3.0 PL) Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych. Treść licencji jest dostępna na stronie:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/].

 

- Nakład wydań drukowanych jest zróżnicowany i reguluje go indywidualna umowa zawarta pomiędzy wydawnictwem a Autorem.

 

- Prawo do kupna książki drukowanej mają tylko instytucje i biblioteki w cenie druku i kosztów przesyłki. Wydawnictwo nie czerpie dodatkowych korzyści ze sprzedaży książek.

 

- Opłata ponoszona przez Autora wynika z kosztów procesu wydawniczego (w tym m.in. rozpatrzenie propozycji publikacji, honoraria Recenzentów; przygotowanie publikacji do wydania  – skład, korekta, projekt okładki i inne; druk; promocja publikacji w sieci).

 

- Każda publikacja otrzymuje odrębny nr ISBN (osobny dla wersji papierowej i elektronicznej). Wydawnictwo przekazuje egzemplarze obowiązkowe publikacji uprawnionym bibliotekom.

Publikacje 2024

Publikacje 2023

Publikacje 2022

Publikacje 2021

Publikacje 2020

Publikacje 2018-2019

Publikacje 2016-2017

MENU

ADRES

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

93-166 Łódź

Łączna 57/70

NIP: 7292686082

tel. 726 325 670

email: wydawnictwo@archaegraph.pl

Facebook: https://www.facebook.com/archaegraph/

 

KONTAKT

Imię i Nazwisko
Adres email
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017-2024 | Karol Łukomiak